PZU

Jakub Pierzchała Wrocław

PZU SPORT – NNW osób uczestniczących w kulturze fizycznej

Dla kogo?

Ubezpieczenie kierowane jest do sportowców (zarówno zawodowców, jak i amatorów), osób rekreacyjnie uprawiających sport, organizatorów sportu, oraz osób uczestniczących w kulturze fizycznej z racji funkcji lub zajmowanego stanowiska.

Aby zapoznać się ze szczegółami oferty proszę przejść dalej.

Korzyści

Zaletą ubezpieczenia jest możliwość dostosowania umowy pod względem czasu ochrony, zakresu ochrony, wysokości sumy ubezpieczenia i świadczeń dodatkowych do potrzeb ubezpieczonych osób i możliwości finansowych ubezpieczającego.
Wypłacone świadczenia stanowią finansowe wsparcie dla sportowca, albo osoby zawodowo związanej ze sportem.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu, albo śmierć ubezpieczonego.

Zawierane umowy mogą przewidywać:

  • pełny czas ochrony, obejmujący odpowiedzialność za wypadki nie tylko podczas uprawiania określonej w umowie dyscypliny sportu, lub w czasie wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej, ale także w czasie podróży i w życiu prywatnym,
  • ograniczony czas ochrony, przewidujący odpowiedzialność tylko za te wypadki, które zdarzyły się podczas uprawiania dyscypliny sportu określonej w umowie, lub w czasie wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.

Ubezpieczenie może być zawarte według jednego z trzech wariantów, różniących się maksymalną wysokością sumy ubezpieczenia, oraz zasadą odpowiedzialności w odniesieniu do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Każdy wariant obejmuje te same świadczenia podstawowe:

  • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku; świadczenie wynosi 50% sumy ubezpieczenia, a za opłatą dodatkowej składki wysokość tego świadczenia można podwyższyć do 100% sumy ubezpieczenia,
  • zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych, oraz kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów.

Szczegóły oferty znajdują się w OWU dostępnych poniżej:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW – wersja PDF

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

Zmiana jednostkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków od 1 stycznia 2016r.